<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
www.rp.pl/Sklep z prawdziwym jedzeniem mekk± turystów
dodano: 2012-08-07
Kilkupiêtrowy sklep z najwy¿szej klasy w³oskim jedzeniem, z certyfikatami znanego ruchu Slow Food, sta³ siê w ci±gu miesi±ca od otwarcia kolejn± atrakcj± turystyczn± Rzymu.
    więcej >>

Slow Food. Jedzenie wymaga smaku
dodano: 2012-07-15
- Przy jedzeniu i jego przyrz±dzaniu mo¿na pobyæ z bliskimi, prowadziæ ciekawe rozmowy z przyjació³mi. Jedzenie uczy te¿ szacunku do osób, które wyprodukowa³y to, co mamy na talerzach - mówi Jacek Szklarek, prezes ogólnokrajowego Stowarzyszenia Slow Food z Krakowa.
    więcej >>

Slow Food – rewolucja spod znaku ¶limaka
dodano: 2012-07-03
W roku 1986, tu¿ przy jednym z najbardziej szacownych zabytków Rzymu – XVIII-wiecznych Schodach Hiszpañskich – swe podwoje otworzy³ zdobny w z³ote ³uki lokal spod szyldu McDonald’s. Dzi¶ prawdopodobnie na nikim nie zrobi³oby to specjalnego wra¿enia – skupiska fast foodów w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach ca³ego niemal ¶wiata, takich jak rzymski Piazza di Spagna, to nieod³±czna czê¶æ krajobrazu wspó³czesnego ¶wiata.
    więcej >>

NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ I
dodano: 2012-03-08
Ten tydzieñ chcia³abym po¶wiêciæ tematyce Slow food. W najbli¿szych trzech wpisach, z tym w³±cznie, znajdziecie informacje czym jest, na czym polega i jakimi zasadami kieruje siê „slow food”.
    więcej >>

NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ II
dodano: 2012-03-08
W manife¶cie Slow Food obecne czasy okre¶lane s± mianem kompletnie podporz±dkowanych cywilizacji przemys³owej i zniewolonych przez prêdko¶æ. W³a¶nie tym zawrotnym tempem ¿ycia t³umaczy siê tak du¿± popularno¶æ fast foodów. I tu jest w³a¶nie powstaje problem, gdy¿ ta prêdko¶æ odwraca uwagê od detali, które stanowi± o prawdziwym smaku ¿ycia. Slow Food zamiast tego proponuje nam nowy sposób bycia – odkrywanie smaków zamiast biernego ich przyjmowania.
    więcej >>

zobacz wszystkie wiadomości
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |