<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ II
dodano: 2012-03-08
W manife¶cie Slow Food obecne czasy okre¶lane s± mianem kompletnie podporz±dkowanych cywilizacji przemys³owej i zniewolonych przez prêdko¶æ. W³a¶nie tym zawrotnym tempem ¿ycia t³umaczy siê tak du¿± popularno¶æ fast foodów. I tu jest w³a¶nie powstaje problem, gdy¿ ta prêdko¶æ odwraca uwagê od detali, które stanowi± o prawdziwym smaku ¿ycia. Slow Food zamiast tego proponuje nam nowy sposób bycia – odkrywanie smaków zamiast biernego ich przyjmowania.

W ubieg³ym stuleciu w Europie wyginê³o 75% produktów spo¿ywczych z powodu zaprzestania upraw wielu odmian warzyw, owoców, zbó¿, a tak¿e hodowli ró¿nych odmian byd³a, które stanowi³y o bioró¿norodno¶ci naszego kontynentu. I co gorsze, proces ten wci±¿ trwa, codziennie bezpowrotnie znikaj± z biosfery gatunki ro¶lin i zwierz±t. W efekcie ¿ywno¶æ staje siê coraz bardziej jednorodna i monotonna. Dobrym przyk³adem s± warzywa, które mo¿na znale¼æ na naszych kanapkach, tj. ogórek, pomidor, sa³ata, papryka… i to by by³o na tyle.

Na ¶wiecie istnieje oko³o miliona gatunków warzyw, podczas gdy tylko 10 z nich stanowi a¿ 90% wszystkich upraw. I tutaj w³a¶nie wkracza Slow Food, które chc±c chroniæ od zapomnienia wszystkie gin±ce gatunki ro¶lin, zwierz±t, a w efekcie potraw stworzy³o akcjê Arki Smaku, na wzór Arki Noego. Trzeba ratowaæ produkty oryginalne, tradycyjne i niespotykane w innych miejscach na ¶wiecie, dlatego przy udziale przedstawicieli ró¿nych dziedzin ¿ycia mali i zagro¿eni zapomnieniem producenci ¿ywno¶ci dostaj± szansê odnalezienia siê na potê¿nym ¶wiatowym rynku.

Dlaczego akurat ¿ywno¶æ regionalna? To jedzenie ma wyj±tkowy smak i warto¶ci zdrowotne, poniewa¿ wytwarzane jest na ma³± skalê przez przedsiêbiorstwa rodzinne z zachowaniem pe³nych warto¶ci od¿ywczych i ekologicznej czysto¶ci.

¯ywno¶æ w stylu slow food jest to ¿ywno¶æ nisko przetworzona, wytwarzana metodami tradycyjnymi z ca³kowitym pominiêciem zaawansowanych technologii produkcji ¿ywno¶ci. Metody wykorzystywane w technologii slow to tradycyjne wêdzenie, marynowanie, duszenie, dojrzewanie czy wyciskanie, a w dodatku ca³a produkcja oparta jest na w pe³ni naturalnych sk³adników. Zwolennicy Slow Food podkre¶laj±, ¿e ¿ywno¶æ powstaj±ce bez silnej interwencji cz³owieka zachowuje substancje biologicznie czynne, które chroni± przed chorobami, wzmacniaj± si³y obronne, a nawet odm³adzaj±.

Slow Food to nie tylko wolne jedzenie, ale tak¿e slow life – powolne ¿ycia. W koñcu chodzi o to by celebrowanie jedzenia, staranne przygotowywanie posi³ków, cieszenie siê nimi w gronie rodziny i przyjació³ dawa³o nam rado¶æ, przy okazji daj±c olbrzymie korzy¶ci w walce z niszcz±cym i tak powszechnym dzi¶ stresem, bêd±cym efektem ¿ycia w biegu.

Na koniec kilka zasad zgodnych z filozofi± Slow Food, które warto wprowadziæ w ¿ycie od zaraz; oto one:
• Spacer do pracy, zamiast biegu na ostatni± chwilê. Wystarczy wyj¶æ z domu kilka minut wcze¶niej, ¿eby nie nara¿aæ siê na gwa³towne przyspieszenie têtna. A i kontakt z natur± (w przypadku drogi przez park) na mi³y pocz±tek dnia sprawi, ¿e wszystko wyda siê od razu przyjemniejsze
• „Nie rób wszystkiego na raz!” Wszystko po kolei, najpierw jedna sprawa, pó¼niej druga… mniej stresu i mniejsza ilo¶æ energii poch³oniêta.
• Jedzenie przy stole równie¿ mo¿e poprawiæ jako¶ naszego ¿ycia. Po pierwsze nie bêdziemy siê spieszyæ, ¿eby nikt nas nie zauwa¿y³ „szami±cych” przy biurku i uwa¿aæ aby nie poplamiæ dokumentów; a po drugie dok³adnie gryz±c i prze¿uwaj±c ³atwiej bêdziemy trawiæ i nie nabawimy siê wrzodów.
• Warto delektowaæ siê smakiem i aromatem, zatem postawmy na kreatywno¶æ w kuchni, eksperymentujmy.
• Nie zapominajmy o celebrowaniu posi³ków, wspólne posi³ki naprawdê buduj± wiêzi!


Tekst pochodzi ze strony naturalno.pl
    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |