<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
www.rp.pl/Sklep z prawdziwym jedzeniem mekk± turystów
dodano: 2012-08-07
Kilkupiêtrowy sklep z najwy¿szej klasy w³oskim jedzeniem, z certyfikatami znanego ruchu Slow Food, sta³ siê w ci±gu miesi±ca od otwarcia kolejn± atrakcj± turystyczn± Rzymu.
    więcej >>

Slow Food. Jedzenie wymaga smaku
dodano: 2012-07-15
- Przy jedzeniu i jego przyrz±dzaniu mo¿na pobyæ z bliskimi, prowadziæ ciekawe rozmowy z przyjació³mi. Jedzenie uczy te¿ szacunku do osób, które wyprodukowa³y to, co mamy na talerzach - mówi Jacek Szklarek, prezes ogólnokrajowego Stowarzyszenia Slow Food z Krakowa.
    więcej >>

Slow Food – rewolucja spod znaku ¶limaka
dodano: 2012-07-03
W roku 1986, tu¿ przy jednym z najbardziej szacownych zabytków Rzymu – XVIII-wiecznych Schodach Hiszpañskich – swe podwoje otworzy³ zdobny w z³ote ³uki lokal spod szyldu McDonald’s. Dzi¶ prawdopodobnie na nikim nie zrobi³oby to specjalnego wra¿enia – skupiska fast foodów w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach ca³ego niemal ¶wiata, takich jak rzymski Piazza di Spagna, to nieod³±czna czê¶æ krajobrazu wspó³czesnego ¶wiata.
    więcej >>

NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ I
dodano: 2012-03-08
Ten tydzieñ chcia³abym po¶wiêciæ tematyce Slow food. W najbli¿szych trzech wpisach, z tym w³±cznie, znajdziecie informacje czym jest, na czym polega i jakimi zasadami kieruje siê „slow food”.
    więcej >>

NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ II
dodano: 2012-03-08
W manife¶cie Slow Food obecne czasy okre¶lane s± mianem kompletnie podporz±dkowanych cywilizacji przemys³owej i zniewolonych przez prêdko¶æ. W³a¶nie tym zawrotnym tempem ¿ycia t³umaczy siê tak du¿± popularno¶æ fast foodów. I tu jest w³a¶nie powstaje problem, gdy¿ ta prêdko¶æ odwraca uwagê od detali, które stanowi± o prawdziwym smaku ¿ycia. Slow Food zamiast tego proponuje nam nowy sposób bycia – odkrywanie smaków zamiast biernego ich przyjmowania.
    więcej >>

NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ III
dodano: 2012-03-08
Dzi¶ koñczymy nasz Tydzieñ Slow Foodowy jednak to nie koniec przygody z tym zagadnieniem, na pewno jeszcze niejednokrotnie powrócê we wpisie do jakiego¶ przepisu czy ogólnie rozumianej idei ruchu Slow Food. Ostatni± czê¶æ informacji o Slow Food chcia³abym po¶wiêciæ Polsce, tak¿e teraz kilka ciekawostek o tym czy Polacy ¿yj± bardziej slow czy fast.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Polakom nie zale¿y na Trzecim ¦wiecie, wolimy kupowaæ taniej
dodano: 2012-02-26
Opornie idzie przekonywanie Polaków do idei sprawiedliwego handlu. Choæ ¶wiadomo¶æ istnienia produktów fair trade ro¶nie, to rynek jest wci±¿ tak ma³y, ¿e nikt go nawet nie liczy.
    więcej >>

Slow food, czyli gdzie spokojnie i zdrowo zje¶æ w Warszawie
dodano: 2012-02-21
Idea Slow Food powsta³a w opozycji do ruchu Fast Food. Zamiast spo¿ywania w po¶piechu, nierzadko na ulicy i w zgie³ku, produktów wysoko przetworzonych, zwolennicy slow food namawiaj± nas, by delektowaæ siê ka¿dym kêsem zdrowych posi³ków. Czy w dzisiejszym ¶wiecie jest to jeszcze mo¿liwe? Co mo¿e nas przekonaæ do zmiany nawyków ¿ywieniowych?
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Slow Food proponuje: specja³y z gêsi na 11 listopada
dodano: 2012-02-10
"Gêsina na ¶wiêtego Marcina" – mi³o¶nicy dobrej kuchni ze Slow Foodu zamierzaj± na swój sposób obchodziæ ¦wiêto Niepodleg³o¶ci.
    więcej >>

Rzeczpospolita: Kryzys sprzyja „slow food“
dodano: 2011-11-28
¦wiatowa kampania Slow Food na rzecz dobrej, czystej i uczciwej ¿ywno¶ci zyska³a wsparcie z powodu kryzysu — uwa¿a jej inicjator.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Te karczmy naprawdê s± regionalne. S± certyfikowane
dodano: 2011-11-17
Bartna Chata w Stró¿ach, krakowskie Miód malina, Morskie Oko, Wesele - to tylko niektóre z lokali, które dosta³y w ¶rodê certyfikat "Regionalna karczma Ma³opolski". Tytu³ zobowi±zuje: do jako¶ci obs³ugi, dbania o smak potraw i odpowiedni klimat.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Jak zdrowo ¿ywiæ uczniów? Ministrowie podpowiadaj±
dodano: 2011-10-13
Na korytarzach baniaki z pitn± wod± dla uczniów, na sto³ówkach osobne obiady dla dzieci z cukrzyc±, oty³ych, nietoleruj±cych mleka... ¦niadania jedzone w klasach razem z nauczycielami - to zalecenia dla szkó³, które znalaz³y siê w powsta³ym w³a¶nie dokumencie o zdrowym ¿ywieniu uczniów. Dyrektorzy komentuj±: marzenia ¶ciêtej g³owy.

    więcej >>

Rzeczpospolita: Kuchnia wraca do korzeni
dodano: 2011-09-11
Powiedz mi, jak jesz, a powiem ci, jak wygl±da twoje ¿ycie - mówi w rozmowie z Adamem Tycnerem, Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Slow Food. Mistrz kuchni spieszy siê powoli
dodano: 2011-09-10
Odkrywanie smaków, korzystanie z tradycyjnych produktów i ho³dowanie zasadzie, ¿e jako¶æ potrawy jest wa¿niejsza ni¿ szybko¶æ jej przygotowania. Z ide± slow food zapoznaj± siê najpierw dyrektorzy, a pó¼niej uczniowie szkó³ gastronomicznych.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Magazyn Skandal na Placu Hiszpañskim
dodano: 2007-04-11

MAGAZYN nr 2 dodatek do Gazety Wyborczej
(GW) nr 9, wydanie z dnia 11.01.2001, str. 24
autor: MI£ADA JÊDRYSIK

    więcej >>

Gazeta Wyborcza: Pierwszy sklep z tradycyjnymi potrawami
dodano: 2007-04-11
W czwartek zosta³ otwarty sklep Winniczek, w którym mo¿na dostaæ produkty wykonane wed³ug dawnych przepisów. Na dodatek wszystkich mo¿na spróbowaæ przed zakupem.
    więcej >>

gazeta.pl: Sklep patronacki Slow Food
dodano: 2007-04-11
Bu³ki kukie³ki, miody pitne, które le¿akuj± dziewiêæ lat, oscypki produkowane ¶ci¶le wed³ug receptur tylko przez czterech baców, a tak¿e ogórki kiszone w beczkach wrzucanych do Narwi - to wszystko mo¿na od wczoraj kupiæ w sklepie Winniczek w Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie.
    więcej >>

Przekrój SLOW FOOD POLSKA - Bylejako¶ci naszej stanowcze "nie" 2003/07/24
dodano: 2007-04-11
Przekrój
24.07.2003
autor: Tadeusz Pióro

O stowarzyszeniu Slow Food pisa³em ju¿ parokrotnie w tej rubryce, dzi¶ jednak robiê to ze szczególn± rado¶ci±, mo¿e nawet - dum±. Polski oddzia³ tego stowarzyszenia rozpocz±³ dzia³alno¶æ jeszcze w ubieg³ym roku, lecz jej skutki mo¿emy podziwiaæ - a tak¿e ich kosztowaæ - dopiero od niedawna.
    więcej >>

Puls Biznesu Tradycyjnie i pomalutku. 2003/07/25
dodano: 2007-04-11
Puls Biznesu
25.07.2003
autor: Agnieszka Ostojska

Wonne wêdliny wêdzone w dymie z buku i olchy, chleby z pieca opalanego drewnem, dziewiêcioletnie miody pitne, oscypki z mleka owczego, niepasteryzowane piwo... To nie mrzonki czy wspomnienia sprzed wojny, tylko asortyment sklepu spo¿ywczego Winniczek.
    więcej >>

Gazeta Wyborcza Przepisy Slow Food 2004/03/06
dodano: 2007-04-11

Gazeta Wyborcza
06/03/2004
autor: Agnieszka Krêglicka

Przepisy Slow Food

W kameralnym gronie entuzjastów, aktywistów i producentów spotkali¶my siê, inauguruj±c warszawskie Convivium Slow Food. Formu³a kulinarna spotkania by³a prosta, ka¿dy sam tworzy³ kanapkê ideowo nawi±zuj±c± do bruschetty - w³oskiej grzanki z oliw± i dodatkami.

    więcej >>

Przekrój Potêga wolnego smaku 47/2004
dodano: 2007-04-11

Przekrój
47/2004
autor: Tadeusz Pióro

Przemija epoka byle jakiego ¿arcia z barów szybkiej obs³ugi. Walka o smaczne i zdrowe jedzenie przestaje byæ kaprysem elit. Slow Food to ju¿ miêdzynarodowy ruch spo³eczny

    więcej >>

Rzeczpospolita Slow Food promuje regionaln± ¿ywno¶æ w Polsce 2004/12/09
dodano: 2007-04-11

Rzeczpospolita
09/12/2004
autor: Aleksandra Bia³y

Ser sidziñski, wino jab³kowe Slavena, olej rydzowy - to tylko niektóre z og³oszonej wczoraj listy 71 polskich produktów rekomendowanych przez Slow Food.

    więcej >>

 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |