<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
NATURALNO.PL : Tydzieñ Slow Food – czê¶æ I
dodano: 2012-03-08
Ten tydzieñ chcia³abym po¶wiêciæ tematyce Slow food. W najbli¿szych trzech wpisach, z tym w³±cznie, znajdziecie informacje czym jest, na czym polega i jakimi zasadami kieruje siê „slow food”.

Jak siê zapewne domy¶lacie slow food to przeciwieñstwo fast food i w dos³ownym t³umaczeniu oznacza po prostu wolne jedzenie. Sk±d moje zainteresowanie tematyk±, oczywi¶cie oprócz tego ¿e prawdopodobnie tak jest zdrowo? A st±d, i¿ odk±d siêgam pamiêci± ostatnia odchodzi³am od sto³u, st±d mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e jestem mistrzem wolnego jedzenia A teraz ju¿ przejd¼my do konkretów…

Slow Food jest miêdzynarodow± organizacj± typu non-profit, która w manife¶cie okre¶la swój cel jako „ochrona prawa do smaku„. Organizacja zosta³a powo³ana do ¿ycia w 1986 roku w odpowiedzi na mno¿±ce siê bary typu fast food. Wszystko zaczê³o siê we W³oszech, gdzie Carlo Petrini (w³oski krytyk kulinarny) sformu³owa³ protest przeciwstawiaj±cy siê otwarciu McDonalda w pobli¿u Hiszpañskich Schodów w Rzymie.

Obecnie, tak samo jak ju¿ ponad 20 lat temu, McDonald cieszy siê popularno¶ci± i przyci±ga t³umy. Jednak Petrini próbowa³ daæ ludziom do zrozumienia, ¿e to w³a¶nie zró¿nicowanie oraz odmienno¶æ stanowi± prawdziw± warto¶æ a nie masowa produkcja. Pocz±tkowo Slow Food dzia³a³ tylko na terenie W³och wspieraj±c lokalne produkty i drobnych wytwórców, jednak z czasem zasiêg ruchu przekroczy³ granice pañstwa. I tak organizacja zaczê³a siê rozrastaæ a¿ po dzi¶ dzieñ, kiedy to dzia³a ju¿ w ponad 100 krajach, w tym Polsce.

Idea Slow Food to protest przeciw obecnemu trybowi ¿ycia, czyli „¿yciu w biegu”. Nie bez powodu symbolem ruchu zosta³ ¶limak, istota ze swej natury powolna. Jest pochwa³± nie tylko odpoczynku i relaksu, których brakuje w naszym ¿yciu, ale tak¿e przenika do sfery konsumpcji ¿ywno¶ci.

Bazowanie na naturalnych sk³adnikach, brak konserwantów oraz tradycyjne i unikalne sposoby produkcji to podstawy wytwarzanie ¿ywno¶ci promowanej przez stowarzyszenie Slow Food. Ruch walczy z jednolitym smakiem potraw i masow± produkcj±, w zamian czego proponuje zatrzymanie siê na chwilê i delektowanie w spokoju smakiem dobrego jedzenia. Organizacja skupia ponadto mi³o¶ników odtwarzanie i ratowania dawnych receptur oraz smaków.

Podsumowuj±c pierwszy wpis dotycz±cy Slow Food, g³ównym za³o¿eniem ruchu jest celebrowanie i pielêgnowanie smaku potraw oraz promowanie regionalnej ¿ywno¶ci. ¯ywno¶æ typu Slow Food ma spowodowaæ, ¿e cz³owiek na chwilê oderwie siê od codziennych obowi±zków, ¿eby w spokoju, bez po¶piechu zje¶æ co¶ smacznego i zdrowego. Tak wiêc stoi przed nami wybór „jedzenie w barach szybkiej obs³ugi, w biegu czy w spokoju, zupe³nie bez po¶piechu?”.

Tekst pochodzi ze strony naturalno.pl
    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |