<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
Slow Food – rewolucja spod znaku ¶limaka
dodano: 2012-07-03
W roku 1986, tu¿ przy jednym z najbardziej szacownych zabytków Rzymu – XVIII-wiecznych Schodach Hiszpañskich – swe podwoje otworzy³ zdobny w z³ote ³uki lokal spod szyldu McDonald’s. Dzi¶ prawdopodobnie na nikim nie zrobi³oby to specjalnego wra¿enia – skupiska fast foodów w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach ca³ego niemal ¶wiata, takich jak rzymski Piazza di Spagna, to nieod³±czna czê¶æ krajobrazu wspó³czesnego ¶wiata.
Dwadzie¶cia lat temu jednak wydarzenie to wstrz±snê³o do g³êbi  lud¼mi, którym nie mie¶ci³o siê w g³owie tak bliskie s±siedztwo czcigodnych pomników kultury oraz plastikowych tac wy³adowanych hamburgerami.  Wstrz±snê³o do tego stopnia, ¿e jeden z oburzonych – dziennikarz radiowy i publicysta Carlo Petrini – tworzy w odpowiedzi ruch spo³eczny, maj±cy byæ wyrazem sprzeciwu wobec rosn±cej dominacji trendu „fast food, fast life”.

Slow Food Movement, przekszta³cony wkrótce w  organizacjê, postawi³ sobie za cel „obronê prawa do smaku”.  Cokolwiek mia³o to pierwotnie oznaczaæ, okaza³o siê has³em nie tylko no¶nym, ale te¿ niezwykle pojemnym. Pomie¶ci³o w sobie zarówno postulat powrotu do tradycyjnych smaków, ochronê o promocjê regionalnych produktów ¿ywno¶ciowych i tradycyjnych metod ich wytwarzania, lobbing na rzecz zmian w polityce rolnej w celu wsparcia dla farm organicznych,  protest przeciwko modyfikacji ¿ywno¶ci, u¿ywaniu pestycydów i sztucznych dodatków. Nie ma te¿ mowy o pustych sloganach: od niemal 25 lat organizacja Slow Food edukuje, aktywnie rozwija ¶wiadomo¶æ konsumenck±, organizuje szkolenia z zakresu ogrodnictwa, tworzy banki nasion w celu zachowanie naturalnej ró¿norodno¶ci upraw, powo³uje do ¿ycia ma³e wytwórnie ¿ywno¶ci, organizuje obchody dni lokalnej kuchni dla chronionych regionów produkcyjnych, a tak¿e bezpo¶rednio interweniuje w transakcje rynkowe.

W pa¼dzierniku 2004 roku Carlo Petrini wraz z Massimo Montanarim za³o¿yli pod egid± Slow Food Uniwersytet Nauk Gastronomicznych z siedzib± w Piemoncie (Pollenzo) – przedsiêwziêcie maj±ce na celu kszta³cenie w kierunku zarz±dzania, ekonomii oraz dziennikarstwa gastronomicznego w duchu Slow Food Movement. Organizacja powo³a³a równie¿ program odbudowy bioró¿norodno¶ci, nazwany Ark± Smaku. Inspirowana Ark± Noego idea zak³ada zgromadzenie na „pok³adzie” zagro¿onych zag³ad± gatunków ro¶lin i zwierz±t, a tak¿e gotowych produktów spo¿ywczych z ca³ego ¶wiata.

Te i wiele innych przedsiêwziêæ i dokonañ plasuje organizacjê Slow Food w¶ród najbardziej wp³ywowych trendów kulinarnych dwudziestego wieku, a si³ê oddzia³ywania tej swoistej filozofii doceni³ w 2004 roku Time Magazine, zaliczaj±c Carlo Petriniego do grona „Bohaterów naszych czasów” w kategorii „Innowator” i przyznaj±c mu tytu³ Cz³owieka Europy 2004.

Ten triumfalny pochód slowfoodowych idei przez Europê nie omin±³ i Polski. Za³o¿ony przez Jacka Szklarka Slow Food Polska dzia³a od ponad 12 lat i zrzesza obecnie oko³o 400 cz³onków w dziewiêciu oddzia³ach (conviviach) : Krakowie, Warszawie, £odzi, Wielkopolsce, Dolnym ¦l±sku, Suwalszczy¼nie, na Kujawach, Warmii i w Szczecinie. Na swoim koncie organizacja ma takie sukcesy, jak przywrócenie w ramach Arki Samku prawdziwego oscypka, miodów pitnych, piw niepasteryzowanych, regionalnych odmian pieczywa i wêdlin, a tak¿e organizacja cyklicznej akcji „Gêsina na ¶w. Marcina” (www.gesina.pl) oraz ogólnopolskiego festiwalu „Czas Dobrego Sera” (www.czasdobregosera.pl) i  przygotowanego z wielkim rozmachem Festiwalu Smaku w Grucznie (www.festiwalsmaku.pl). Jacek Szklarek jest te¿ autorem zrealizowanego przez TVP cyklu filmów dokumentalnych „Polska Dobrze Smakuje”.

Je¶li chodzi o polski rynek ¿ywno¶ci, surowe normy wyznaczane przez organizacjê Slow Food dotycz±ce sposobu produkcji, chowu czy uprawy spe³nia oko³o 50 rodzinnych firm (s± to wytwórcy m.in. oscypka, bundzy, bryndzy, go³ki, miodów pitnych, wêdlin, soków owocowych, miodów spo¿ywczych, pieczywa, przetworów owocowych i warzywnych, nalewek, nabia³u i wêdzonych ryb). Dlaczego firm tych jest tak ma³o, skoro zarówno walory smakowe, jak i zdrowotne takich produktów przyci±gaj± coraz wiêcej nabywców?

¬ród³o: www.wolnakuchnia.com

18.06.2012

    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |