<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
 
  Napisali o nas w mediach
 
www.rp.pl/Sklep z prawdziwym jedzeniem mekk± turystów
dodano: 2012-08-07
Kilkupiêtrowy sklep z najwy¿szej klasy w³oskim jedzeniem, z certyfikatami znanego ruchu Slow Food, sta³ siê w ci±gu miesi±ca od otwarcia kolejn± atrakcj± turystyczn± Rzymu.

Wielki, zat³oczony od rana do pó³nocy supermarket z barami, restauracjami, piwiarni± i winiarni± oraz innymi lokalami na ka¿dym piêtrze oferuje tysi±ce produktów przede wszystkim z pó³nocy W³och. To tam w³a¶nie najaktywniejszy jest, maj±cy oddzia³y w wielu krajach, ruch Slow Food, którego celem jest obrona tradycyjnej kuchni poszczególnych regionów, opartej na lokalnych produktach i uprawach. Idea ta jest odpowiedzi± na tzw. ¶mieciowe jedzenie, znane jako fast food.
Dziesi±tki drobnych producentów z Lombardii, Piemontu, Emilii-Romanii i innych w³oskich regionów wyst±pi³o z inicjatyw± wspólnej sprzeda¿y artyku³ów z ich ma³ych zak³adów, posiadaj±cych certyfikaty, a tak¿e ¿ywno¶ci ekologicznej, pochodz±cej wy³±cznie z miejscowych upraw.
Takie jak trzeba
Ruch Slow Food odgrywa - jak siê podkre¶la - najwa¿niejsz± rolê w kontrolowaniu jako¶ci artyku³ów dopuszczanych tam do sprzeda¿y. Kontrole te s± wyj±tkowo skrupulatne - wyja¶nia kierownictwo ca³ej grupy. Takie zapewnienia s± za¶ konieczne wobec alarmuj±cego, masowego zjawiska fa³szowania ¿ywno¶ci we W³oszech i sprzedawania jako ekologicznie czystych artyku³ów produkowanych z naruszeniem norm sanitarnych.
W³oska prasa ka¿dego dnia przynosi na ten temat informacje. A to o importowanej niemieckiej mozzarelli, która po otwarciu zmienia kolor na niebieski, a to o serach z fabryk kontrolowanych przez kamorrê, o przecierach pomidorowych nielegalnie sprowadzanych z Chin i oznaczanych na etykietkach jako w³oskie, o sprzedawaniu jako oliwy z oliwek oleju najni¿szej jako¶ci czy nawet fa³szowaniu trufli. Ten ostatni proceder, ujawniony niedawno, polega³ na nas±czaniu sztucznymi olejkami zapachowymi bezwarto¶ciowych grzybów, sprowadzanych z pó³nocnej Afryki.
"Dobre, czyste i takie, jak trzeba" - tak okre¶lane s± produkty i przetwory w miejscu, które ju¿ rzymska prasa okre¶la mianem mekki wielbicieli najlepszej tradycyjnej w³oskiej kuchni.
Producenci i sprzedawcy skupili siê tak¿e na funkcji dydaktycznej tego miejsca. Organizowane s± tam liczne kursy kulinarne, tak¿e dla turystów, którzy kilka dni pobytu w Rzymie chc± po¶wiêciæ na naukê gotowania, przygotowania pizzy czy szkolenie z kuchni poszczególnych regionów Italii lub produkcji wina.
Oliwa, makarony, wino
Na prawie 16 tysi±cach metrów kwadratowych dawnego terminalu kolejowego, przy stacji Ostiense znajduj± siê setki metrów pó³ek z najwy¿szej klasy makaronami, dziesi±tkami rodzajów m±ki do pieczenia chleba, wina z ma³ych winnic, piwa z niewielkich browarów, najwy¿szej klasy octem balsamicznym, przyprawami zebranymi z w³oskich pól. Puszki i s³oiki z podstawowym sk³adnikiem w³oskiej kuchni, przecierem z pomidorów, maj± certyfikaty z miejscem ich zbioru. Wielk± popularno¶ci± ciesz± siê tradycyjne w³oskie napoje gazowane, produkowane pod nadzorem Slow Food, przede wszystkim chinotto z ma³ego gorzkiego owocu cytrusowego, podobnego do pomarañczy.
Jedyne takie miejsce w Wiecznym Mie¶cie odwiedzane jest przez tysi±ce ludzi mimo cen zazwyczaj znacznie wy¿szych ni¿ przeciêtne w handlu. Litr oliwy kosztuje tam powy¿ej 10 euro, kilogram parmezanu - 24 euro, paczka makaronu ¶rednio dwa razy dro¿ej ni¿ w sieciach sprzeda¿y, a czekolada nawet cztery razy wiêcej. Podobnych luksusowych supermarketów, za³o¿onych przez przedsiêbiorcê z pó³nocy W³och Oscara Farinettiego, jest ju¿ 19, w tym osiem w Japonii i jeden w Nowym Jorku. Pozosta³e s± na pó³nocy W³och. Nowy punkt otwarty w Rzymie jest najwiêkszy z dotychczasowych.

Autor: Filip Frydrykiewicz
¯ród³o: www.rp.pl

28.07.2012
    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |