<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 
  Convivium Varsavia
 
Nowalijki na salony
dodano: 2009-05-21

Co to jest mizuna i mibuna? Czym ró¿ni siê rzodkiewka z ziemi od tej hodowanej w wodzie? Jak smakuj± li¶cie chryzantemy? Tego wszystkiego mo¿na by³o siê dowiedzieæ 16 maja, podczas czwartego ju¿ spotkania z cyklu „Kulinarna Akcja Bezpo¶rednia“, którego bohaterami by³y wiosenne nowalijki.
Specjalnym go¶ciem nowalijkowego spotkania zorganizowanego przez warszawskie convivium Slow Food by³a dr Ewelina Hallmann z Katedry ¯ywno¶ci Funkcjonalnej i Towaroznawstwa SGGW.

Podczas wyk³adu który szybko zamieni³ siê w ¿yw± rozmowê dr Hallmann wyja¶ni³a dok³adnie na czym polegaj± ró¿nice miêdzy poszczególnymi rodzajami upraw warzyw: czym charakteryzuje siê uprawa przemys³owa, czym ekologiczna, a czym uprawa integrowana. Ostatnia z wymienionych metod polega na stosowaniu minimalnych ilo¶ci ¶rodków ochrony ro¶lin i nawozów sztucznych i mo¿e byæ sensown± alternatyw± dla intensywnych upraw hydroponicznych.

Niewielka niestety poda¿ warzyw z upraw ekologicznych mog³aby byæ uzupe³niana tymi z upraw integrowanych. Wykluczenie z naszego menu podejrzanie piêknie wygl±daj±cych „napêdzanych” warzyw z pewno¶ci± przyczyni³oby siê do poprawy naszego zdrowia. By u³atwiæ ¶wiadome zakupy ju¿ wkrótce na stronie Slow Food pojawi siê kalendarium pokazuj±ce, w jakim okresie roku warzywa z jakich upraw dominuj± w handlu. Dowiedzieli¶my siê te¿, jak du¿y wp³yw na warto¶ciowo¶æ warzyw maj± warunki ich przechowywania. Wraz z up³ywem czasu obecne w nich azotany zamieniaj± siê w szkodliwe dla zdrowia azotyny. Zawarto¶æ tych substancji mo¿na zmierzyæ przy u¿yciu specjalnych testów, przypominaj±cych papierki lakmusowe. Informacje o tym gdzie mo¿na kupiæ takie testy jak nale¿y ich u¿ywaæ oraz poradnik dotycz±cy przechowywania warzyw ju¿ wkrótce pojaw±i siê na stronie Slow Food. Na deser pani Hallmann zaserwowa³a sporo ciekawostek dotycz±cych ro¿nych gatunków wiosennych warzyw (czy wiedzieli¶cie ¿e sa³ata lodowa to wcale nie sa³ata lodowa, ale krucha? B³êdne nazewnictwo wziê³o siê st±d, ¿e kto¶ dos³ownie przet³umaczy³ nazwê odmiany Lactuca sativa „Eisberg“ i no i kto¶ kreatywnie uku³ z tego okre¶lenie „sa³ata lodowa“). W czasie dyskusji wykie³kowa³ tak¿e pomys³ skrzynek z ekologicznymi warzywami, które mo¿na by dostarczaæ bezpo¶rednio od producentów do odbiorców. O tym, jak ta koncepcja siê rozwija, bêdziemy informowaæ na bie¿±co. A mo¿e tu dodaæ zdanie o tym na czym to ma polegaæ, ¿e dostajesz skrzynkê niespodziankê z tym co akurat siê rodzi na polu itd.

Po zaspokojeniu wiedzy ciekawymi informacjami przysz³a pora na zaspokojenie…¿o³±dków. Zw³aszcza, ¿e porozstawiane na parapetach i sto³ach ¶wie¿o zrywane sa³aty, szparagi, rzodkiewki i zio³a kusi³y przez ca³y wyk³ad. Te wiosenne skarby przywie¼li na spotkanie producenci, którzy zechcieli przyj±æ zaproszenie convivium: pan Maciej Jab³oñski, pañstwo Jola i Ludwik Majlertowie, pan Pawe³ Szczypiñski oraz pañstwo Gra¿yna i Andrzej Zaj±cowie. P>

Prócz nowalijkowych klasyków takich jak kalarepki czy koperek, go¶cie spotkania mieli szansê skosztowaæ mniej znanych ¿ó³tych kwiatów pak choi, mizuny, mibuny, kilku rodzajów miêt oraz…li¶ci chryzantem. Uzupe³nieniem wiosennej uczty by³y dania przygotowane przez cz³onków convivium. Dziêkujemy wszystkim – by³o pysznie!
    << powrót
 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |