<H3>SLOW FOOD Polska:</H3>
  Będzie się działo
 
22-23 czerwca Czas Dobrego sera i wina na Rynku w Lublinie
dodano: 2019-06-06

 kolacje, warsztaty, spotkania, producenci 

    więcej >>
 
  Slowfoodowe przepisy
 
Gęś domowa
dodano: 2012-11-23
Wojciech Modest Amaro – Atelier Amaro, Warszawa
    więcej >>
 
 
 

STATUT STOWARZYSZENIA
"SLOW FOOD POLSKA"


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie "SLOW FOOD POLSKA", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, działając poprzez organy wskazane w statucie.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków.

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne;

2) Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury;

3) Propagowanie różnorodności smaku, w sensie sensualnym, oraz doznań estetycznych, związanych z przyjemnością odczuwania bogactwa smaku tradycyjnych produktów wysokiej jakości i wytwarzanych z nich potraw;

4) Przeciwstawianie się "fastfoodyzacji" życia, oznaczającego zredukowanie jedzenia tylko do konsumpcji, smaku do przysłowiowego hamburgera oraz życia w ciągłym pośpiechu i stresie;

5) Poszukiwanie i promowanie rozwoju wysokiej jakościowej produkcji, przyjaznej środowisku naturalnemu, uwzględniającej zarazem prawa konsumenta do naturalnych, zdrowych produktów;

6) Promocja zdrowego stylu życia poprzez wskazywanie naturalnego, zdrowego i różnorodnego pożywienia jako fundamentalnego czynnika zdrowia i bytu człowieka oraz poprzez wskazywanie silnych związków pomiędzy bytem człowieka a środowiskiem naturalnym, w którym on funkcjonuje i odwrotnie;

7) Dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego;

8) Ochrona tradycyjnych, wysokiej jakości produktów i przeciwstawianie ich genetycznie zmodyfikowanym produktom, mogącym przynieść szkody dla zdrowia i życia konsumentów.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujący sposób:
1) Współpracuje z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą dopomóc w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) Przyjmuje do Stowarzyszenia nowych członków;

3) Inicjuje bezpośrednio oraz wspiera i nadzoruje wszelkie inicjatywy, włączając w to ekonomiczne, które uważa za użyteczne na drodze osiągnięcia celów statutowych;

4) Organizuje targi, spotkania, sympozja, służące promocji celów statutowych Stowarzyszenia;

5) Propaguje w wydawnictwach i materiałach promocyjnych idee zawarte w statucie Stowarzyszenia;

6) Podejmuje wszelkie przedsięwzięcia, służące idei powołania Stowarzyszenia, które nie pozostają w sprzeczności z art. 1 niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

5) noszenia odznaki organizacyjnej,

6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania zasad etyki,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.


§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2-6.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4) skreślenie z listy członków z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. w Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

4. o miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

1 . Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 25 członków zwyczajnych.

8. w przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd jest jednoosobowy: posługuje się tytułem Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z działalności własnej Stowarzyszenia,
3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
4) dotacje i subwencje,
5) darowizny, zapisy i spadki,
6) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca i kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na cele dobroczynne.

4. w sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 
  Dołącz do nas
 
 
 
 
 
 
  Sonda
 
 
 
|  e-biuletyn  |  |  mapa strony  |  kontakt  |